Frågor och svar

 

Vad är Brandfarliga Arbeten?

Det är en utbildning för alla som arbetar med moment med risk för att en brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser.

Uppfyller Brandfarliga Arbeten försäkringsbolagens villkor för utförande av tillfälliga brandfarliga heta arbeten?

Ja, Brandfarliga Arbeten uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren. Den som utbildats och blivit godkänd samt innehar ett giltigt certifikat är behörig att utföra tillfälliga brandfarliga heta arbeten.

Följer Brandfarliga Arbeten försäkringsvillkoren och övriga regler?

Ja. Våra jurister och flera experter har granskat försäkringsvillkoren, säkerhetsreglerna och utbildningsplanen för att säkerställa att vi följer den. Vi har haft möte med representanter från försäkringsbolag som sitter i utbildningskommittén för Heta Arbeten och stämt av följande:

Om en brand uppstår vid ett tillfälligt brandfarligt arbete så kommer försäkringsbolagen kontrollera om den som utfört arbetet har följt försäkringsvillkoren, tex om man har ett tillstånd, att man städat undan etc. Man granskar också säkerhetsregel nummer 1, behörighet:

”Behörighetsutbildning ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté för brandfarliga arbeten”

För att ersättning inte ska betalas ut kopplat till texten ovan i säkerhetsregel 1 så måste försäkringsbolagen påvisa att branden inträffat på grund av att utföraren genomgått utbildningen Brandfarliga Arbeten och att man där inte följt utbildningsplanen. Denna granskning gör försäkringsbolagen även på Brandskyddsföreningens Heta Arbeten.

SVEBRA garanterar att vi följer utbildningsplanen. Utbildningen är framtagen av experter i Heta Arbeten både nuvarande instruktörer och huvudinstruktörer

Kan ett försäkringsbolag hänvisa till Brandskyddsföreningens koncept Heta Arbeten?

Försäkringsbolagen får inte hänvisa till en specifik kommersiell utbildningsaktör, då det med stor sannolikhet bryter mot konkurrenslagstiftningen och det är därför de inte gör det i sina försäkringsvillkor.

Vad krävs för att få ett certifikat för Brandfarliga Arbeten och utföra ett tillfälligt brandfarligt arbete?

Utföraren ska gå en endagarsutbildning samt göra ett certifieringstest med godkänt resultat. Certifikatet består av ett plastkort eller att utföraren blir sökbar i databasen som visas upp när ett brandfarligt arbete ska utföras.

Vad krävs för att utföra ett tillfälligt brandfarligt heta arbete?

Det ska finnas en organisation bestående av tillståndsansvarig, utförare och eventuell brandvakt. Samtliga ska ha gått utbildningen inom konceptet Brandfarliga Arbeten eller Brandskyddsföreningens utbildning Heta Arbeten och inneha ett giltigt certifikat.

Kan en tillståndsansvarig som gått utbildningen Brandfarliga Arbeten godkänna en utförare eller brandvakt som gått Brandskyddsföreningens utbildning Heta Arbeten?

Ja, en tillståndsansvarig kan godkänna utföraren och brandvakten om den genomfört utbildningen Heta Arbeten och innehar ett giltigt certifikat.

Under hur lång period får jag utbilda efter att jag genomfört instruktörsutbildningen

När du genomfört instruktörsutbildningen med godkänt resultat så är du behörig att utbilda i Brandfarliga Arbeten. Varje år genomförs en kvalitetssäkring i form av en digital utbildning som du måste bli godkänd på. Du måste utföra minst två utbildningar per år för att få fortsätta att utbilda i Brandfarliga Arbeten.

Hur länge är certifikatet för utföraren giltigt?

Certifikatet är giltigt i 5 år från godkänd utbildning.

Hur länge är man behörig att utbilda i Brandfarliga Arbeten efter genomförd instruktörsutbildning?

Efter godkänd instruktörsutbildning är du behörig att utbilda så länge du genomför den årliga kvalitetssäkringen i form av en e-learning.

Boka din instruktörsutbildning