Tillståndblankett

Tillståndsblanketten innehåller bland annat uppgifter om platsen, säkerhetsregler, tidpunkt m.m. Blanketten är uppbyggd som en checklista med en riskbedömning som alla involverade går igenom/utför tillsammas. Den tillståndsansvarige, utföraren och eventuell brandvakt ska signera tillståndet innan arbetet påbörjas.

Tillståndet är enbart giltigt under den tid som står på blanketten och det ska sparas på en säker plats.
Tillståndet kan antingen signeras på en pappersblankett eller digitalt i appen för Brandsäkra arbeten.
Du kan ladda ner tillståndsblanketten och övriga blanketter nedan

Blanketter

  • Tillståndsblankett
  • Säkeerhetsregler
  • Uppdrag som tillståndsansvarig
  • Fastighetsägarens delegering av arbetsuppgiften som tillståndsansvarig
  • Frånkoppling av brandskyddssystem

Boka din instruktörsutbildning